ALGEMENE VOORWAARDEN (laatste wijziging 06/04/2021)

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Branding photography - Lieselotte Reynvoet en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

2. Promotie

Foto’s gemaakt door Branding photography - Lieselotte Reynvoet kunnen gepubliceerd worden op de website of sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan per e-mail op de hoogte te brengen.

 

3.Prijzen

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

4. Waardebonnen

Waardebonnen hebben een vastgelegd bedrag dat kan ingewisseld worden voor een (deel van een) fotoreportage. Waardebonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon en zijn onderhevig aan eventuele prijswijzigingen.
Bij verlies van waardebonnen kan Branding photography - Lieselotte Reynvoet niet aansprakelijk gesteld worden.

 

5. Uitvoering opdracht

De fotograaf zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. De fotograaf bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (in samenspraak met de opdrachtgever tot stand gekomen) uitgevoerd wordt. De fotograaf heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een professionele selectie, die vervolgens professioneel nabewerkt worden. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

 

6. Facturatie en betaling

Een boeking is definitief na de betaling van een voorschot, zoals bepaald in de offerte. Dit voorschot dient eveneens als annuleringskost: het wordt niet terugbetaald als een fotoreportage niet doorgaat.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur en omstandigheden van de reportage.

Facturen moeten betaald worden binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Afgewerkte foto’s worden pas afgeleverd na betaling van de factuur.

Fotoreportages die opgesplitst worden in de tijd, worden steeds volledig betaald na de eerste opdracht. 

 

7. Annulering

Indien de klant de overeenkomst opzegt, blijft het betaalde voorschot voor de fotograaf. Dit voorschot dient dan als vergoeding voor winstderving gezien de reportagedatum in kwestie werd vrijgehouden zodat de fotograaf geen andere reportages kon aannemen.

Fotoreportages starten stipt op het afgesproken tijdstip. Bij te laat aankomen op locatie, wordt enkel de overige tijd gefotografeerd. Weersomstandigheden kunnen niet ingeroepen worden voor annulatie van een reportage. Bij extreme weersvoorspellingen wordt een alternatief gezocht.

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de bestelling. De bestelling wordt pas afgewerkt na betaling van het volledige bedrag.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

 

8. Auteursrecht

Het fotografisch werk van Branding photography - Lieselotte Reynvoet is onderworpen aan de wetten inzake auteursrechten. Branding photography - Lieselotte Reynvoet behoudt de intellectuele eigendom van al haar werken. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële en publieke doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Branding photography - Lieselotte Reynvoet bewerkt alle foto’s op professionele manier en in eigen stijl. Eigen of verdere bewerking van beelden is niet toegestaan.

Foto’s met watermerk mogen enkel in die staat gebruikt worden. Bij het delen van de beelden wordt steeds Branding photography - Lieselotte Reynvoet vermeld. Foto’s in hoge resolutie zonder watermerk mogen niet gedeeld worden via online media.

 

9. Portretrecht

De klant is gehouden tot het verkrijgen van de vereiste toestemmingen van de afgebeelde personen met betrekking tot hun portretrecht. De fotograaf wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.

 

10. Klachten

Klanten moeten klachten over de dienstverlening schriftelijk melden binnen de vijf werkdagen na de reportage of levering. 

 

11. Verlies of schade

De digitale beelden worden uiterlijk 1 maand na de fotoreportage aan de klant bezorgd (op voorwaarde van betaling van het volledige bedrag van de reportage). Bij verlies nadien of bijbestelling achteraf, wordt een administratiekost van 25€ aangerekend om de beelden in het archief op te zoeken.

Foto’s blijven 1 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kunnen deze niet meer opgevraagd of bijbesteld worden.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of kwaliteitsverlies als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op overeenkomsten tussen Branding photography - Lieselotte Reynvoet en de klant. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent.