top of page

 

Algemene voorwaarden (laatste wijziging: 24/06/2021)

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Lieselotte Reynvoet, handel drijvend onder de benamingen ‘Magnifika’ en ‘Branding Photography’, gevestigd te 9660 Brakel, Ommegangstraat 15, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0757.535.059, hierna genoemd ‘Magnifika’.

 

Magnifika biedt training, coaching, een flexibele werkplek en fotografie aan. 

 

Artikel 1. Toepassing

Deze voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen Magnifika en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en boekingen, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

De klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 

Magnifika behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen. 

 

Artikel 2. Bestelling

De overeenkomst tussen Magnifika en de klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Magnifika. De bevestiging wordt naar het door de klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Bevestiging is pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelling door de klant binnen de vastgelegde betalingstermijn.

 

Artikel 3. Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling en op de factuur. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In geval van tegenstrijdigheid, gaat het bedrag op factuur voor. 

De door Magnifika gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt. 

Waardebonnen hebben een vastgelegd bedrag dat kan ingewisseld worden voor een (deel van een) opdracht. Waardebonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld en zijn onderhevig aan prijswijzigingen. Bij verlies van waardebonnen kan Magnifika niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

De aan de klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van Magnifika – Lieselotte Reynvoet, zoals aangegeven op de factuur. 

Opdrachten die gespreid worden over een langere periode worden steeds bij aanvang van de opdracht gefactureerd en betaald. 

Bij online bestellingen vindt de betaling plaats direct na de bestelling via elektronische betaling via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Magnifika verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen. 

Indien de klant niet tijdig betaalt, is Magnifika gemachtigd om toegang tot de bestelling te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten tot alle uitstaande rekeningen zijn voldaan (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlintresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.

Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 125 euro, alsook verwijlintresten van 1% per maand. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige klant. 

 

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

Online bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien de bestelling geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop. 

Bestellingen van andere opdrachten kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 4 weken voor aanvang van de opdracht of dienst, met uitzondering van reeds door Magnifika gemaakte kosten. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang is er een annuleringskost van 25% van het totaalbedrag van de bestelling. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag. 

Annulering is slechts geldig wanneer ze schriftelijk gebeurt via e-mail en na ontvangstbevestiging door Magnifika. 

Magnifika behoudt zich het recht om het tijdstip, de vorm of de locatie met betrekking tot een opdracht of dienst te wijzigen of annuleren. Magnifika behoudt zich het recht om de toegang van een klant te weigeren. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. De klant wordt in dit geval een alternatief aangeboden of het betaalde bedrag terugbetaald. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

Magnifika heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering en uitvoering van de opdracht slechts een inspanningsverbintenis. Magnifika bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Magnifika heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving, te laten verrichten door derden.

Door de aard van de dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant in coaching of trainingen, geeft Magnifika geen garantie voor succes of vooruitzichten op verbetering. De klant blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn of haar proces. Adviezen van Magnifika zijn slechts suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant. 

Wanneer de klant niet aanwezig is bij aanvang van een training, coachingsessie, fotoshoot of andere opdracht en daardoor slechts van een deel van de bestelling kan gebruikmaken, wordt de duur van de opdracht niet verlengd. De klant betaalt het totaalbedrag voor de volledige bestelling. 

Het aantal geleverde foto’s bij een fotoreportage kan niet op voorhand vastgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte. Uit alle gemaakte foto’s wordt een professionele selectie gemaakt, die vervolgens professioneel nabewerkt worden door de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Een bijkomende nabewerking dan de geleverde bestelling door de fotograaf is niet inbegrepen. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Magnifika krachtens deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Magnifika beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

Magnifika is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade of verlies, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers. 

Voor zover enige aansprakelijkheid toch zou weerhouden worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van de bestelling. 

Magnifika is niet verantwoordelijk voor het verlies van beelden door de klant. Foto’s worden door Magnifika 1 jaar in het archief bewaard voor verwijdering. Nadien kunnen deze niet meer nabesteld worden. Magnifika is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen of kwaliteitsverlies als foto’s of fotoproducten worden afgedrukt bij derde partijen.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Alle teksten, beelden, ontwerpen, presentaties, foto’s, creaties in de breedste zin van het woord, gebruikt of gemaakt door Magnifika, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid, aangepast of gereproduceerd worden. 

Lieselotte Reynvoet behoudt de intellectuele eigendom van al haar werken. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Magnifika. 

Branding foto’s kunnen door de klant voor eigen professionele doeleinden gebruikt worden, maar mogen in geen geval doorgegeven of verkocht worden aan derde partijen. 

Magnifika heeft het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken en publiceren voor professionele doeleinden.

De klant krijgt door het betalen van de factuur een persoonlijk, tijdelijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht om de creaties van Magnifika te raadplegen voor het uitsluitend doel van het volgen van het traject en het verwerven van kennis en inzichten. 

 

Artikel 9. Privacy en portretrecht

Door een bestelling te plaatsen of een opdracht te boeken, geeft de klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Magnifika om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de levering van de bestelling. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van Magnifika. Magnifika verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op www.magnifika.be/privacy

Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven. 

De klant is gehouden tot het verkrijgen van de vereiste toestemmingen van de afgebeelde personen tijdens een fotoreportage met betrekking tot hun portretrecht. Magnifika wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. 

 

Artikel 10. Klachten

Eventuele klachten in verband met een factuur of met gefactureerde opdrachten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur, uitvoering van de opdracht of levering van de bestelling. 

 

Artikel 13. Recht

Deze Algemene Voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Magnifika en de klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland wordt geplaatst. 

De rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd. 

bottom of page